Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching, trainingen en workshops

1. Doelen en definitie:

Deze Algemene Voorwaarden Coaching zgelden voor elk coachings-traject en voor of tijdens de eerste coachings-bijeenkomst en elke training door alle betrokken partijen.

Coaching en trainingen zijn een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van individuen die willen leren, en is gericht op het werken aan persoonlijke ontwikkeling.

2. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

Bovenstaande vraagt van cliënt een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het besproken doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Cliënt en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.

Lisette Wevers spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Lisette Wevers kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.

Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling nog enige andere vorm van therapie inhoudt. Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt voor de te behalen resultaten van de coaching.

3. Bijeenkomsten en annuleringen:

Het aantal overeenkomsten is vrijblijvend, tenzij anders afgesproken.

Indien nodig en in overleg verwijst Lisette Wevers door naar een andere hulpverlener.

Bij ziekte van coach of cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op.

Afspraken die niet, of later dan 48 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Bij afspraken op IJburg (anders dan bij KW9 in Amsterdam Centrum) worden na afzegging wel de locatiekosten in rekening gebracht (€13,- per uur excl. BTW).

Trainingen en workshops die vier weken voor datum door deelnemer worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Trainingen die tussen vier en een week voor aanvang worden afgezegd worden voor 50 procent van het bedrag in rekening gebracht. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

4. Geheimhouding:

Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door cliënt wordt ingebracht, wordt door Lisette Wevers vertrouwelijk behandeld. Het staat cliënt vrij om desgewenst mededeling te doen over wat in de coaching besproken wordt.

Lisette Wevers kan bepaalde onderwerpen uit de coachingsbijeenkomsten geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie.

5. Betaling:

Sessies worden per factuur per mail in rekening gebracht. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum.